Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over de belangrijke punten m.b.t. uw gezondheid uit de consultgesprekken. Ook zijn de veranderingen na het homeopathisch middel erin gedocumenteerd.

Mocht ik, met uw expliciete toestemming, gegevens hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts, dan staan deze ook in het dossier. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
En:
Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. In dit geval geef ik alleen uw achternaam en de voorgeschreven middelen door.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Zie onder.
Als ik vanwege een andere reden gebruik zou willen maken van uw gegevens, dan zal ik eerst expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'vervolgconsult homeopathie' of 'acuut consult'.
  • De kosten van het consult

Uw verzekeringsnummer vult u zelf in.